1.

Sklep aromakingsklep.pl jest prowadzony przez firmę: SYMETRICUS SP Z O O ul. PLAC WOLNOŚCI 4 40-078 KATOWICE ŚLĄSKIE, KRS 0000399558, NIP 5862274034, Regon 221549539 z siedzibą pod tym samym adresem,  dalej nazywany „Sprzedającym”.

2.

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Symetricus Sp. z o.o. danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Symetricus Sp. z o.o. określa „Polityka prywatności”.

4.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

5. Rejestracja w serwisie

 1. Konto klienta w Sklepie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Symetricus Sp. z o.o. Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Symetricus Sp. z o.o., oraz ustala hasło, które umożliwia dostęp do Konta klienta.
 3. Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Symetricus Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
 7. Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Sklepie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Sklepie.

6.

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Płatność za towar jest realizowana przez serwis GoPay.

8.

Jeżeli Klient wprowadzi błędny adres dostawy (lub niepełny adres dostawy), a paczka zostanie wysłana i nie zostanie doręczona, to Symetricus Sp. z o.o. nie ponosi za to odpowiedzialności. W sytuacji gdy paczka nie zostanie dostarczona i wróci do nadawcy, Symetricus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

9.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

10.

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego info@aromakingsklep.pl.

11. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia — 12 miesięcy.
 2. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży:
  • w których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 4. Koszty zwrotu pokrywa kupujący.
 5. Towar wraz z paragonem należy odesłać na adres: ul. Owsiana 60 40-780 Katowice.

12.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

13.

Symetricus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Symetricus Sp. z o.o.

14.

Symetricus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

15.

Symetricus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.

16.

W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje wyżej opisanych naruszeń, Symetricus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.

17.

Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia.

18. Reklamacje

 1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie,  reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: info@aromakingsklep.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, numer zamówienia, adres oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, przy czym brak reakcji Sprzedawcy oznacza uznanie reklamacji w przypadku gdy reklamującym jest Konsument albo Jednoosobowy przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta.
 4. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Symetricus Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji Symetricus Sp. z o.o. poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwe Towary do Sklepu.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z Symetricus Sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Symetricus Sp. z o.o.;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Symetricus Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

19.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

20.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

21.

Symetricus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Symetricus Sp. z o.o. powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

22.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

23.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oferowane przez nas produkty nie podlegają utylizacji na zasadach ogólnych. Tzw. Elektrośmieci można utylizować w miejscach wskazanych na stronach internetowych lokalnych Urzędów Miejskich.